messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุดใจ กอบกุศล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 085-086-0812
นายสายัณห์ บรรเทาวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 087-136-2821
นายวัฒนะ สุขสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 093-027-2275
นายสุรินทร์ สุทธิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 081-177-7487
account_box สมาชิกสภา
นายสายัณห์ มีรส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 081– 996-7061
นายชัยณรงค์ เชาวนะพงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 096–937–7564
นายบัญชา คงชู
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นายไพฑูรย์ พูลพัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 086–829–5463
นายวิสา กล่อมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 086–819–4359
นายนพดล กำเนิดทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 086–832–8707
นายสิทธิโชค แก้วขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 08 – 6849 - 3809
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบัญชา คงชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ร.ก. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทรศัพท์ : 0805679875
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0992217939
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รก.ผอ.กองการศึกษา ฯ
โทรศัพท์ : 0850743020
นายชัชพงษ์ ทัตราคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0805638098
account_box สำนักปลัด
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0805679875
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววิลาสินี อะทะเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธัญพิชชา ธนสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจุรีย์ แก้วเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาว อังคณา เนินโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภาภรณ์ เชิงชั้น
พนักงานจ้าง
นายพงศกร ทสามนต์
พนักงานขับรถยนต์
นายบพิธ คณะอนันต์
นักการภารโรง
นายอนันต์ โภชาดม
คนงานประจำรถขยะ
นายธนู บ้านเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)
นายศักดา บรรเทาวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถขยะ)
นายเฉลิมชัย ธรรมลิขิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
account_box กองคลัง
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนพภัสสร บ้านเนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรรษา แก้วใหญ่
พนักงานจ้าง
account_box กองช่าง
นายชัชพงษ์ ทัตราคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมนึก คณะอนันต์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวศิศิมา วัชราสิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงาน)
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0850743020
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางหทัยกาญจน์ เกษี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรีวรรณ สมัครพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายบัญชา คงชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นางพรอุมา คณะดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
image รวมภาพบุคลากร
รวมภาพเจ้าหน้าที่ อบต.[22 พฤศจิกายน 2565]
รวมภาพคณะผู้บริหาร - สมาชิกสภา[22 พฤศจิกายน 2565]