องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุดใจ กอบกุศล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 085-086-0812
นายสายัณห์ บรรเทาวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 087-136-2821
นายวัฒนะ สุขสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 093-027-2275
นายสุรินทร์ สุทธิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 081-177-7487
account_box สมาชิกสภา
นายสายัณห์ มีรส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 081– 996-7061
นายชัยณรงค์ เชาวนะพงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 096–937–7564
นายบัญชา คงชู
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นายไพฑูรย์ พูลพัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 086–829–5463
นายวิสา กล่อมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 086–819–4359
นายนพดล กำเนิดทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 086–832–8707
นายสิทธิโชค แก้วขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 08 – 6849 - 3809
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบัญชา คงชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัชพงษ์ ทัตราคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววิลาสินี อะทะเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธัญพิชชา ธนสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจุรีย์ แก้วเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาว อังคณา เนินโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิมชัย ธรรมลิขิต
พนักงานขับรถ
นายศักดา บรรเทาวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพิพัฒน์ สุขสิงห์
คนงานประจำรถขยะ
นายอนันต์ โภชาดม
คนงานประจำรถขยะ
นายบพิธ คณะอนันต์
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอรุณี ชัยศิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวนพภัสสร บ้านเนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุพรรษา แก้วใหญ่
พนักงานจ้าง
account_box กองช่าง
นายชัชพงษ์ ทัตราคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมนึก คณะอนันต์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางหทัยกาญจน์ เกษี
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส. นภชัช สุขสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายบัญชา คงชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
image รวมภาพบุคลากร
รวมภาพเจ้าหน้าที่ อบต. [22 พฤศจิกายน 2565]
รวมภาพคณะผู้บริหาร - สมาชิกสภา [22 พฤศจิกายน 2565]