ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการสูบน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง