ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม 5717 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง