องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
check_circle ข้อมูลสภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
ที่ตั้งและอาณาเขตท้องที่ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีเขตการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเนิน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง หมู่ที่ 4 บ้านกองหิน หมู่ที่ 5 บ้านแถวนา มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จำนวนพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า มีพื้นที่ปกครอง 22.45 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ ตำบลบางสระเก้า มีสภาพเป็นที่ลุ่มแบบชายทะเล มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองพลิ้ว คลองบางสระเก้า คลองหนองบัว เชื่อมติดต่อกันตล ประชากร ประชากรรวมทั้งสิ้น 2,123 คน แยกเป็น ชาย 978 คน หญิง 1,145 คน ครัวเรือน 781 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 95 คน ตารางกิโลเมตร แยกตามหมู่บ้าน ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ) หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านเนิน 351 400 751 265 หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 157 171 328 124 หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง 139 168 307 114 หมู่ที่ 4 บ้านกองหิน 177 200 377 171 หมู่ที่ 5 บ้านแถวนา 154 206 370 107 รวม 978 1145 2123 781
ลักษณะสังคม
การศึกษา - โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง - ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า 1 แห่ง - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง -ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด 1 แห่ง - สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ 2 แห่ง สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสระเก้า 1 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
ลักษณะทางเศรษกิฐ
อาชีพ ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในตำบลบางสระเก้า ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร มีการทำนาข้าว มะพร้าว ปลูกกก ปลูกปอ และถั่วลิสง หมุนเวียนกันตลอดปี และมีการทอเสื่อ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด อาชีพรองลงมา คือ การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ การเลี้ยงหอยนางรม การทำประมงขนาดเล็ก และการทำสวนทุเรียน สวนเงาะ สวนมังคุด ในต่างท้องที่นอกเขตตำบล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 20 แห่ง - สถานีบริการน้ำมันแบบหยดเหรียญ/หลอด 3 แห่ง - ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง - อู่ซ่อมรถ 3 แห่ง - บ้านเช่า 2 แห่ง - ร้านเสริมสวย 4 แห่ง - ร้านล้างอัดฉีด 1 แห่ง - คลินิกเอกชน 1 แห่ง - ตลาด 1 แห่ง - สถาบันการเงินชุมชน 1 แห่ง - กองทุนหมู่บ้าน 5 แห่ง
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม ตำบลบางสระเก้าเป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับลำคลองทั้งสองด้าน ดังนั้น เส้นทางการคมนาคมจึงมีทั้งทางบกและทางน้ำ ทางบก มีถนนลาดยาง ขนาดสองช่องทางการจราจร (สายญาณวิโรจน์ - แหลมสิงห์) เชื่อมติดต่อจากตำบลคลองน้ำเค็ม ตำบลหนองบัว จนถึงเขตตำบลบางสระเก้า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร กับมีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน และมีถนนลาดยางเชื่อมไปยังที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ทางน้ำ ใช้เรือขนาดเล็กในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและการประมงปัจจุบันไม่นิยมใช้สัญจรไปมา การไฟฟ้า - จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 5 หมู่บ้าน - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 781 ครัวเรือน ประปา - จำนวนประชากรที่ใช้ประปา 707 ครัวเรือน โทรศัพท์ - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ (บริษัท TOT จำกัดมหาชน) 3 ตู้ - เสาโทรศัพท์ GSM 1 แห่ง - เสาโทรศัพท์ DTAC 1 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ - คลอง 3 สาย แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ - ป่าไม้ชายเลน เช่น ป่าโกงกาง,ป่าจาก ฯลฯ - สัตว์น้ำที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 742 คน - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 270 คน - กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น 250 คน -อสม 1 รุ่น 45 คน -อปพร. 1 รุ่น 45 คน