องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
check_circle ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
1 นายสายเมฆ ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 2 นายชาตรี พลอยศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 3 นางมาลัย สุขสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 4 นายบุญสร้าง ทองเปรม กำนันตำบลบางสระเก้า 5 นายสถิตย์ แสนเสนาะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 แยกตามหมู่บ้าน ( ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566 ) หมู่ที่ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านเนิน 342 391 733 266 หมู่ที่ 2 บ้านกลาง 157 172 329 124 หมู่ที่ 3 บ้านเนินกลาง 135 166 301 115 หมู่ที่ 4 บ้านกองหิน 180 202 382 173 หมู่ที่ 5 บ้านแถวนา 150 204 354 107 รวม 964 1,135 2,099 785
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากข้อมูลจปฐ.ปี 2565
หมู่1 108,335.95 บาท หมู่2 82,152.16 บาท หมู่3 90,266.70 บาท หมู่4 68,468.09 บาท หมู่5 81,216.72 บาท รวมเฉลี่ย 90,376.96 บาท