องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box สมาชิกสภา
นายสายัณห์ มีรส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 081– 996-7061
นายชัยณรงค์ เชาวนะพงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 096–937–7564
นายบัญชา คงชู
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นายไพฑูรย์ พูลพัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 086–829–5463
นายวิสา กล่อมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 086–819–4359
นายนพดล กำเนิดทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 086–832–8707
นายสิทธิโชค แก้วขาว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 08 – 6849 - 3809