องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box สำนักปลัด
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววิลาสินี อะทะเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธัญพิชชา ธนสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจุรีย์ แก้วเล็ก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาว อังคณา เนินโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิมชัย ธรรมลิขิต
พนักงานขับรถ
นายศักดา บรรเทาวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพิพัฒน์ สุขสิงห์
คนงานประจำรถขยะ
นายอนันต์ โภชาดม
คนงานประจำรถขยะ
นายบพิธ คณะอนันต์
นักการภารโรง