องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางสระเก้า
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายบัญชา คงชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
โทรศัพท์ : 082-185-6556
นายนิวัฒน์ สิริโภไคย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจงลักษ เวชธรรมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัชพงษ์ ทัตราคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกุสุมา สุขสิงห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม